Air Chall anns a’ Chànan

Nuair a ràinig mi 中国 (Sìona), (faisg air da mhìos air ais!) bha pìosan beaga de Sìnis agam. B’urrain dhomh faigheanachd airson bobhla 米饭 (rìs) neo am prìs de paidhear brogan ach a thaobh còmhradh le daoine dùthchasach, bha mi mar iasg òir aig aig àmannan – dh’fhosgailadh mi mo bheul ach cha robh cail agam ri ràdh. A-nis tha mi mísneachail gu leor airson bruidhinn ri an luchd 保安 (dìon) a tha ag obair air ar campas agus na daoine a dh’fhaighneachdeas airson dealbh anns an t-sràid. 

When I arrived in China I had very little Mandarin and could only just about get by when asking for food but now I can already see the developments that I’ve made.

Chan eil sinn ach air a bhith ag ionnsachadh 汉语 (Sìnis Mandarinis) airson ùine bheag ach mur thràth tha mi air ceum mhòir a’ ghabhail agus ‘s e na clasaichean a th’air an piseach as motha a thoirt air an 汉语 agam.  Tha ceithir diofar clasaichean agam: èisteachd, còmhradh, sgrìobhadh caractaran agus tuisge nan cànan, agus tha 老师 (tidsear) diofraichte agam airson gach fear.  Tha mòran diofaran eadar an doigh teagasg againn an seo ann an 中国 an comas ri Alba. Bidh sinn ag obair bho leabharaichean teasga a’ deanamh tòrr bruidhinn agus gu tric a’ deanamh taisbeanachdan beaga airson ar clas. Tha mi a’ faireachdainn gu bheil an doigh seo gu math èifeachdach airson ionnsachadh cànan mar Sìnis oir bidh sinn a deanamh tòrr ath-athiris thathrais air na ceithir clasiachean againn.  Tha na clasaichean againn nas lugha na ann an Alba – mu 15 an àite 100 a bhiodh ann an òraid litreachas ann an oilthigh Albanach - agus bidh sin a’ cleachdadh bòrd-dubh agus cailc – glè diofraichte bho na tha mi cleachte ri. Seo dealbhan den seomar clas agus ar bùird-dubh.

I’ve got four different classes: speaking, listening, comprehension and character writing. The teaching style here is very different from that in the UK. We use textbooks quite a lot and do lots of speaking in every class, but this works well as there are only about 15 students in each class.

homhsa ‘s e cuimhneachadh na caractaran an rud as duiliche.  Feumaidh daoine Sìneach timcheall air 3,000 caractaran ionnsachadh airson fileantas – chan eil ach feum again air 18 ann an Gàidhlig! Gach oidhche bidh mi a’ feuchainn (agus ‘s e feuchainn a th’ann!) ri bhith a’ sgrìobhadh na caractaran a tha ùr dhomh agus tha mi a’ faireachdainn gu bheil sinn ag obair dhomh. Nuair a thoisich mi ri bhith ag ionnsachadh mun eachdraidh de na caractaran agus far a bheil uile de na diofar pairtean (radicals) a’ tighinn bho, dh’fhairich mi gun robh tòrr ciall anns an doigh sgrìobhaidh seo. Le aireamh fior mhòr de na caractaran ‘s urrain dhut faighinn am fuaim (co-dhiu pàrt dha) agus beagan eachdraidh den sean doigh bheatha ann an 中国 a’ bharrachd air an ciall fhèin. Mar am fear seo, 家 (jiā) teaghlach; dachaigh. Tha e deanta le 宀 (mián) mullach-taighe agus de 豕 (shǐ) mùc. Bidh am ‘ia’ bho 宀 air a’ roinneadh le 家 agus b’abhaist do mhìc a bhith fior dàor agus bha e gu math desirable mùc a bhith agad. Ma bha mùc agad ‘s e taigh ceart a bh’ann. A-nis nuair a tha mi a feuchdainn ri cuimhneachadh mar a sgìobhas mi 家 , bidh mi a’ smaoinntinn ‘b’fhèarr leam gun ribh mùc a’fuireach fon mullach-taighe, agam’ agus cha bhidh mi riamh a diochnachadh mar a sgriobhas mi e!

My biggest challenge when learning Mandarin is remembering the characters. To be fluent in Chinese you have to know around 3000 characters – quite an increase from the 26 that you need in English. Now that I’ve begun to learn more about the characters it easier for me to remember them. Many characters are made up of building blocks called ‘radicals’; these often lend their meaning and/or their pronunciation to the characters. Once you start to recognise these remembering characters the task of learning characters becomes a lot less Herculean.

Chan ann direach na clasaichean a tha air mo chuideachadh, ged-ta. Gach làtha tha sinn air ar bualadh le tonnaichean de caractaran ùra agus a mhòir chuid den uine chan eil càil de fhios agam na tha iad a ciallachadh. Ach uaireanan, tha mi fòrtanach agus tuigidh mi caracatar neo dhà agus tha an faireachdainn de thuisge dìreach miorbhaileachd fhèin. Bidh mi ga fhaireachdainn nas trice le na charactaran as cumanta - nan fheaghainn mu dheidhinn biadh gu h-àraid – agus ‘s e deagh bhrosnachadh a th’ann. Cuideachd tha mi air caraidean eadar-nàiseanta a’ dheanamh agus airson cuid dhuibh chan eil cànan cumanta againn a’ bharrachd air 汉语. Mar sin, ‘s e sin a bhios sinn a’ bruidhinn ri cheile. Tha e nas cuideachail dhomhsa na dhaibhsean oir tha iad nas fhèarr na mise is mar sin, bidh mise a’ faighinn tòrr cuideachadhadh bhuapa!

Our classes are only one part of the way we’re learning Chinese. Daily, we wade through thousands of Characters on menus and posters. The feeling that you get when you are able to recognise a character that you learned in class just the week before is so gratifying that you just want to go back home and keep studying! We’ve all made lots of non-Scottish friends with whom Chinese is our only shared language, so we have to use it daily. Unfortunately for my non-English speaking friends they are much better than me so I get a lot more language benefit from the friendship than they do, but at least I can supply them with shortbread!

Fàgaidh mi sibh le aon de na rudan as èibhinn dhomh ann an 中国 - an t-aodach agus na soidhnichean le “Chinglish” orra. ‘S e 汉语 a tha air a’ dhroch neo mi-eadar-theangachadh a th’ann an Chinglish (Chinese agus English – ‘s docha Sìnla ann an Gàidhlig?).  Gach làth air an t-sràid, chì sinn a h-uile duine bho leanabhan beaga gu seann bhodaich le lèinetean-t le abairtean eibhinn, mearachdan ann an litreachadh aca neo le ciallan caran… nèonach. Seo cuid de nan fheadhainn as fhearr leam.  Tha mi creidsinn gu bheil an aon rud a’ tachairt ann an Alba nuair a chuireas sinn oirrin aodach le 汉语,Frangais neo a leithid ach tha e gu math eibhinn nuair a thuigeas tu fhèin e!

I’ll leave you with one of my favourite Chinese phenomena – Chinglish. This is a poor translation of Chinese into English that often results in very funny slogans on signs and clothes. These are just the ones I’ve remembered to take photos of -enjoy!

Quels sont vos aspects préférés en ce qui concerne l’apprentissage d’autres langues ?

Il y a des choses que trouvez-vous difficile en apprenant des langues ?

 

Chun an ath fear !

Margaret

梨珍珠

(Cuideachd tha ainm cèart 汉语 agam a-nis – Lí Zhēzhū. I’ve also changed my Chinese name so that it is more in line with the traditional Chinese names. )