Energy Systems Research Unit Dutch

(Use your browser's 'find' function to locate Dutch words.)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A (back to index)
able kundig
absolute absoluut
abutment aanrakingspunt, steunpunt
abuttals  
acceleration versnelling
acceptable acceptabel
access toegang
accord akkoord, overeenstemming
according overeenstemmend
account verslag
accuracy nauwkeurigheid
achieve volbrengen,volbrengen,verwerven
acknowledgment erkenning
acquire verwerven
acquired verworven
acquisition acquisitie
across tegenover
actuate (aan)drijven
addition aanwinst, toevoeging
adjacent aangrenzend
adjoin aaneengrenzen
adjoining aaneengrezend
adjust value korrektie waarde / correctiewaarde
adjust instel,aanpassen
adjust regelen
adjustment instelling
adopt aanemen
adopted aangenomen
advanced technological feature geavanceerde technologie
advanced geavanceerd
advice raad, advies
advise adviseren
affect beïnvloeden
agency agentschap
agree in overeenstemming brengen
agreement overeenstemming
aid hulp
aid hulpmiddel
aided geholpen
aim doel
air flow luchtstroom / luchtstroming
air lucht
airborne in de lucht
airtightness luchtdichtheid
alignment het richten / gericht zijn
alike gelijk
alleviation verlichting
allow terlaten, toestaan
almost bijna
also ook
although (al)hoewel
altitude hoogte
ambient noise omgevingsgeluid
ambient temperature omgevingstemperatuur
ambient omgeving
ambiguity ambiguïteit
among onder
angle hoek
annual jaarlijks
annular ringvormig
anyone iemand
appliance apparaat
applied geappliqueerd
apply toepassen
appraisal schatting
appreciate appreciëren, verhogen
approach de benadering / aanpak (van een probleem)
appropriate geschikt
approximate bij benadering (aangegeven)
approximately ongeveer
approximation approximatie
aptitude geschiktheid, neiging, aanleg
arbitrary willekeurig
arrange arrangeren, bijleggen
arrangement  
array matrix, serie
artificial kunstmatig
aspect ligging, zijde
assess bepalen, beoordelen
assessment vaststelling, beoordeling
assign toewijzen
assignment toekenning, opdracht
assume aannemen
assurance verzekering
atmosphere atmosfeer
attach vastmaken, vastbinden, verbinden
attachment verbinding; aanhechting; hulpstuk
attain bereiken
attempt pogen; proberen
attract aantrekken
attribute eigenschap
attribution attributie
augment vergroten
authority autoriteit
auxiliary hulp-; aanvullend
auxiliary nood
average gemiddeld
average gemiddelde
award beslissen
B (back to index)
black body zwarte straler
blinds zonwering
boundary layer grenslaag
boundary grens
browse doorlopen
building gebouw
buoyancy zweef
C (back to index)
cancel annuleren
capture verover
casual gains interne warmtelast
cavity wall spouw muur
chamber kamer, vertrek
chart kaart
chiller koeler / koelmachine
CIE Commission Internationale de l`Eclairage / International Lighting Commission (headquartered in Paris)
cloud cover wolkendek
cloudy bewolkt
coefficient koefficient / coefficient
comfort control comfortregeling
commence beginnen
compile omzetten
component komponent / component
composition compositie
conduction conductie / konduktie / geleiding
conductivity geleidbaarheid
consumption verbruik
convection konvektie / convectie/ stroming
cooling load koellast
coordinate koordinaat / cooordinaat
cope omgaan
correction value correctiewaarde
cost kosten
courtyard binnentuin
crack scheur
current time lopende tijd / huidige tijd
current stroom
curve fitting bocht
D (back to index)
day dag
default standaard
density dichtheid
depart vertrekken
difference verschil
diffuse difuus
diffusion diffusie / verspreiding
dimensionless variable dimensieloze variabele
direct direct / direkt
dissipation rate dissipatiesnelheid
distance afstand
drawback nadeel
dry bulb temperature drogeboltemperatuur
dump gedumpte informatie
dumper kiepauto, kiepkar
E (back to index)
effective coefficient effektieve koefficient / effectieve coefficient
efficacy  
efficiency efficientie
embodied opgeslagen
emission uitstoot / emissie
energy consumption energieverbruik
energy energie
environment omgeving
equation vergelijking
essential essentieel
estimate schatten
evaluate evalueren
event gebeurtenis
expansion uitzetting
exposure blootstelling
extraction extractie
F (back to index)
facilities faciliteiten
feasibility haalbaarheid
feedback terugkoppeling
fin vin
finite difference eindig verschil
finite difference eindige differentie
finite volume methode eindige volume methode
fixture bevestiging
flow stroom
fluctuating varierend / fluctuerend
fluid property vloeistofeigenschap
fluid viscosity viscositeit vd vloeistof
fluid vloeistof
flux flux
frequency binding frequentiebindend
friction wrijving
G (back to index)
gain winst
gap spouw, opening
glare verblinding
glass glas
glazing beglazing
global mondiaal
gravity zwaartekracht
guessed value geschatte waarde
H (back to index)
heat balance warmtebalans
heat exchanger warmtewisselaar
heat flux warmtestroom
heat recovery warmteterugwinning
heat transfer warmtetransport
heat warmte
heating verwarming
horizontal horizontaal
hour uur
humidity vochtigheid
I (back to index)
illuminance verlichtingsterkte
impose opdrukken
inertia inertie
infiltration infiltratie
influence invloed
inlet inlaat
input input
inside binnen / aan de binnenkant
insulation isolatie
inter-locking verbinding
inter-zone connection interzonale connectie
intermittent heating intermitterende verwarming
interrelating program module verbindende programmamodule
interrogation ondervraging
invoke opstarten, oproepen
irradiance irradiantie
iteration iteratie
K (back to index)
kinetic turbulence energy kinetische turbulente energie / turbulentie energie
L (back to index)
laminar laminair
latitude breedte
layer laag
leakage lekkage
light lamp / licht
lighting verlichting
lightshelves lichtplank
link cycle verbinding cyclus, periode
linkage verbinding
lluminance luminantie
load belasting
longtitude hoogte
loop lus
low-e glazing isolatieglas
M (back to index)
magnitude omvang
maintenance onderhoud
mandatory verplicht
mass balance massabalans
mass exchange stofuitwisseling
mass flow massastroom
mathematical model wiskundig model
miscellaneous gemengd
moisture vocht
N (back to index)
natural ventilation natuurlijke ventilatie
nested genest
network netwerk
next cell face vlak vd volgende cel
node knoop
normal normaal
O (back to index)
obstruction obstructie
occupant bewoner/ gebruiker (van gebouw)
occupied zone verblijfszone
opaque niet-transparant
orifice opening
outlet uitlaat
output facility  
output output
outside buiten / aan de buitenkant
overcast bewolkt
overheating oververhit
overview overzicht
P (back to index)
patch (op)lappen, corrigeren ( computerprogramma )
path pad
peak piek
period periode
plant network installatie netwerk
plant energiecentrale
pollution vervuiling
precedence precedent
predict voorspellen
prescriptive voorgeschreven
preserve behouden
pressure druk
previous vorig
principal objective belangrijkste doel
probability waarshijnlijkheid
property eigenschap, eigendom
R (back to index)
radiation straling
random access willekeurigtoegang
rate snelheid
ray straal
reference point referentiepunt
reflection reflectie / terugkaatsing
reflectivity reflectie coefficient
relative humidity relatieve luchtvochtigheid
renewable vernieuwbaar
resistance weerstand
result interrogation resultaatsonderzoek
result resultaat
retrieval herwinning, het terugvinden
room kamer / vertrek
S (back to index)
saving besparen
scattering verspreiden
schedule schema
sequential sequentieel
shade ratio schaduwfactor
shading devices helderheidswering
shading schaduw
shutter luiken
Sick Building Syndrome(SBS) sickbuildingsyndroom
simulation simulatie
site plaats, lokatie
sky hemel
solar altitude zonshoogte
solar azimuth angle zonsazimuth
solar radiation zonnestraling
spatial ruimtelijk
specific enthalpy specifieke enthalpie
specific heat specifieke hitte
specular spiegelend, reflecterend oppervlak
split splijten
stack stapel
stand-alone zelfstandig, autonoom
steady state stationair
sunspace zonneruimte, (glazen) veranda
supercede overtreffen
synopsis samenvatting, overzicht
T (back to index)
tedious vervelend
temperature temperatuur
temporal tijdelijk
Test Reference Year (TRY) referentiejaar
thermal comfort thermisch comfort
thermal resistance thermische werstand
tight strak
time-step tijdstap
toggle tikken
total totaal
transient energy niet-stationaire energie
transmission transmissie
trapezoid trapezium
turbidity turbiditeit
turbulent turbulent
tutorial (korte) handleiding
U (back to index)
U-value U-waarde
update bijwerken
V (back to index)
validation trial validatietest
validation validatie
value waarde
variation variatie
vector vektor
velocity snelheid
venetian blinds jaloezien (horizontale lamellen)
ventilation ventilatie
vertex vertex, hoekpunt
W (back to index)
wall surface muuroppervlakte
wind direction windrichting
wind speed windsnelheid
wind velocity windsnelheid
window raam
Z (back to index)
zone-coupled air flow zonegerelateerde luchtstroom
zone zone