Professional Graduate Diploma in Education (PGDE)Gaelic Medium Education

Gaelic Medium Education

Our courses are eligible to be taught through the medium of Gaelic. Prospective candidates should apply through UCAS Undergraduate, ensuring that the code for Gaelic medium is used specifying their intention to study through the medium of Gaelic.

You'll be required to meet the standard entry requirements for this course as set by the General Teaching Council (Scotland). In addition to this, you will be asked to demonstrate that you can read, write and speak Gaelic fluently during the interview process.

Throughout the course, you'll be supported in developing your practice during seminars held through the medium of Gaelic.

You will undertake one of your placements in a Gaelic Medium school. Upon successful completion of the course, you will be provisionally registered to teach your subject through both the medium of English and Gaelic.

Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig

Foadar a’ chùrsa seo ionnsachadh tro mheadhan na Gàidhlig. Bu chòir tagraichean a chur a-steach fo UCAS Fo-cheumna, a’ cleachdach còd iomchaidh do chùrsa tro mheadhan na Gàidhlig a’ sealltainn gur ann tro mheadhan na Gàidhlig a thathar an dùil a bhith ag ionnsachadh.

Bidh agaibh ri feumalachdan inntrigidh a’ chùrsa, a tha air an stèidheachadh le Comhairle Choitcheann Teagaisg na h-Alba, a choileanadh. A thuilleadh air seo, bidh agaibh ri dearbhadh ur comais cànain ann an sgilean leughaidh, sgrìobhaidh agus labhairt aig àm an agallaimh.

Tron a’ chùrsa gheibhear taic ann a bhith a’ leasachadh ur sgilean agus ur n-eòlas air teagasg tro chlasaichean a thèid an cumail tro mheadhan na Gàidhlig. Bidh sibh cuideachd a’ cosg aon ghreis-sgoile ann an sgoil far a bheilear a’ teagasg ur cuspair tro mheadhan na Gàidhlig.

Aig deireadh a’ chùrsa, ma thèid a choileanadh, gheibhear teisteanas teagasg a’ dearbhadh clàradh fo chùmhnant a tha a’ sealltainn comas ur cuspair a theagasg tro mheadhan na Beurla agus tro mheadhan na Gàidhlig.